شرکت امید بتون :: راه سازی ، ابنیه فنی

 

پروژه تقاطع غیر همسطح قدس بندر عباس

کارفرما: شهرداری بندرعباس

مشاور: مهندسین مشاور مسیر آزما پارس

پیمانکار: شرکت امید بتون

 

مشخصات فنی پروژه:

تاریخ شروع پیمان:   97/05/08      
 
تاریخ تحویل زمین:  97/07/08

پیشرفت فیزیکی پروژه: 24 درصد

 

سطح قالب بندی: 15161 متر مربع

وزن کل آرماتور: 1740673 کیلوگرم

حجم کل بتن : 13948 متر مکعب  

حجم پی کنی: 17068 متر مکعب

حجم حفاری: 1536 متر طول