شرکت امید بتون :: راه سازی ، ابنیه فنی

  • حجم بتن ریزی: 176،000 مترمکعب
  • آرماتوربندی و آهن آلات: 16،298،000 کیلوگرم
  • حفاری شمع: 20،500 متر طول
  • اجرای تیرهای طولی پیش ساخته: 733 عدد
  • حجم خاکریزی: 2،024،400 مترمکعب
  • حجم خاکبرداری: 6،226،950 مترمکعب