شرکت امید بتون :: راه سازی ، ابنیه فنی

 • احداث پل کاروان به طول 180 متر (9 دهانه 20 متری) از سال 94 الی 95
 • احداث پل زرآباد به طول 120 متر (6دهانه 20 متری) و راههای طرفین از سال 93 الی 94
 • احداث پل رابچ به طول 500 متر (25 دهانه 20 متری) و راههای طرفین از سال 90 الی 92
 • احداث قطعه یک محور اصلی کاروان-کهیر-کنارک به طول 52 کیلومتر به حجم خاکبرداری 2،400،000 و خاکریزی 1،850،000 مترمکعب از سال 91 الی 95
 • احداث پل بندینی به طول 300 متر (15 دهانه 20 متری) و راههای طرفین از سال 89 الی 91
 • احداث پل کهیر به طول 400 متر (20 دهانه 20 متری) و راههای طرفین از سال 87 الی 89
 • احداث پل بیر به طول 140 متر (7 دهانه 20 متری) و راههای طرفین از سال 88 الی 89
 • احداث پل سرگان به طول 100 متر (5 دهانه 20متری) و راههای طرفین از سال 88 الی 89
 • عملیات راه سازی قطعه یک محور نیریز-خرامه به طول 25 کیلومتر به حجم خاکبرداری 225،000 و خاکریزی 9،000 مترمکعب در سال 87
 • اجرای عملیات تقاطع غیرهمسطح برازجان-شیراز و راههای طرفین از سال 83 الی 86
 • احداث پل رودخانه شور بندرعباس به طول 135 متر (6 دهانه 22.5 متری) و راههای طرفین در سال 84
 • احداث پل گچین  به طول 450 متر (15دهانه 30متری) و دیوارهای حفاظتی از سال 80 الی 83
 • احداث پل ورودی حاجی آباد به طول 180 متر (6 دهانه 30 متری) و راههای طرفین از سال 79 الی 81
 • ابنیه فنی های اجرا شده در پروژه:
 • 6 دستگاه در برازجان
 • 16 دستگاه در پروژه پل رابچ
 • 8 دستگاه در پروژه پل زرآباد