شرکت امید بتون :: راه سازی ، ابنیه فنی

  1. در این سال ها با نگاه به دور دست و اندیشه متعالی تلاش نموده با:
  • تکریم منابع انسانی (همدلی و هم افزایی)
  • پایبندی به تعهدات (متعهد بودن به اصول اخلاق حرفه ای)
  • پیشگامی و نوآوری (نوآور و پیشرو)
  • ارتقاء فرهنگ و حفظ جایگاه بین المللی (وجهه و حرمت ملی)
  • محروم زدایی

 را نه تنها در شعار (توانا در ساخت و توسعه میهن) بعنوان ارزش سازمانی ، بلکه در عمل به ظهور رسانده تا جایی که بتواند با افتخار از خود سخن براند.