شرکت امید بتون :: راه سازی ، ابنیه فنی

پروژه احداث پل بزرگ نموردیان واقع در ایرانشهر

11 دهانه 21 متری

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان س و ب

مشاور: مهندسین مشاور راه آهن راه

پیمانکار: شرکت امید بتون

 

حجم بتن: 13000 متر مکعب

تعداد تیرهای پیش ساخته: 66 عدد

قالب بندی: 15000 متر مربع

آرماتوربندی: 950000 کیلوگرم

حجم خاکبرداری و پی کنی: 35000 متر مکعب

حجم خاکریزی: 70000 متر مکعب

حفاری شمع ها: 3000 متر طول